ilustr1

V rámci Facility managementu priemyselných objektov poskytujeme našim klientom služby v rozsahu zmluvného vzťahu, pričom ich súčasťou je aj vypracovanie jednotného postupu pri ich napĺňaní a riadení. Pre lepší prehľad uvádzame aj znenie európskej normy STN EN 15221, ktorá je v tejto oblasti základnou normou a v rámci celej Európskej únie stanovuje, čo je to Facility management.

Facility management – ako vyzerá spolupráca s nami?

Hľadáte silného partnera pre poskytovanie facility managementu a s ním súvisiacich služieb? Prečítajte si, čo všetko vám v oblasti facility managementu dokážeme ponúknuť. Pripravili sme pre vás stručný prehľad toho, ako môže vyzerať naša spolupráca. Špecializujeme sa predovšetkým na facility management priemyselných objektov.

Aby sme dosiahli vysokú úroveň poskytovaných služieb v rámci facility managementu, naša spolupráca bude prebiehať v zmysle normy STN EN 15221 na strategickej, taktickej a prevádzkovej úrovni. Zladením spolupráce na týchto troch úrovniach budeme môcť v pozitívnej miere využívať synergický efekt na skvalitňovanie vašich podporných (resp. sekundárnych procesov).

Ako teda vyzerá spolupráca s našimi klientmi na týchto troch úrovniach?

 • Strategická úroveň – v spolupráci s našimi klientmi si definujeme dlhodobé ciele, ktoré sú spravidla v súlade s celkovou stratégiou danej firmy. Samotná stratégia facility managementu by teda mala byť úzko prepojená alebo takmer zhodná so stratégiou klienta. Čo vypracujeme? Na tejto úrovni sú kľúčové dva indikátory a ich vypracovanie – SLA, teda dohoda o úrovni služieb v rámci facility managementu a KPI – kľúčové výkonnostné identifikátory, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre spätné vyhodnocovanie kvality poskytnutých služieb a procesov.
 • Taktická úroveň – v prípade taktickej úrovne sa zameriame strednodobé ciele a implementáciu strategických cieľov organizácie. Nevyhnutnou súčasťou je presné definovanie SLA a KPI. Súčasťou taktickej úrovne je spracovanie cieľov organizácie s ohľadom na spracované strednodobé ciele facility managementu.
 • Prevádzková úroveň – pôsobenie na prevádzkovej úrovni predstavuje už samotné dodávanie služieb definovaných v súlade s požiadavkami našich klientov a stanovených cieľov facility managementu.

Čo vám v rámci facility managementu ponúkame?

Facility management predstavuje obsahovo široký pojem týkajúci sa poskytovania podporných organizačných činností pre váš priemyselný objekt. Vďaka facility managementu môžete zvýšiť zisk a zabezpečiť efektívnejšie fungovanie vašej firmy. Správne nastavené pravidlá facility managementu vám umožnia plne sa sústrediť na hlavnú činnosť vašej firmy. Pre ešte lepšiu predstavu o tom, čo vám v rámci facility managementu priemyselných objektov vieme ponúknuť, uvádzame najčastejšie využívané služby.

Spoľahnúť sa na nás môžete pri činnostiach ako sú:

 • Správa priemyselných objektov, nehnuteľností v rámci priemyselných areálov
 • Čistenie kancelárií, upratovanie, upratovanie hrubo znečistených priestorov, upratovanie ubytovacích kapacít, upratovanie hotelov, čistenie okien, čistenie priemyselných priestorov.
 • Starostlivosť o okolité prostredie a nehnuteľnosti, čistenie chodníkov, odpratávanie lístia, odhŕňanie snehu, čistenie fasád, čistenie sôch a pamiatok.
 • Starostlivosť o technické zabezpečenie budovy, starostlivosť o údržbu budovy.
 • Komunikácia s externými dodávateľmi týkajúca sa zabezpečenia efektívnej prevádzky budovy, dohľad nad kvalitou vykonaných služieb externých dodávateľov, spracovávanie pravidelných reportov týkajúcich sa prevádzky budovy.
 • Zabezpečenie BOZP školení pre zamestnancov, zabezpečenie ďalších školení pre zamestnancov.

Čo môžete očakávať od kvalitne vykonávaného facility managementu?

Zrejme si kladiete otázku, kedy je ten správny moment, obrátiť sa na spoločnosť zabezpečujúcu facility management. V tejto súvislosti, aj na základe vlastných skúseností vám vieme poradiť, že vždy, ak vám ide o optimalizáciu nákladov spoločnosti a zabezpečenie väčšieho časového priestoru na plnenie vašej hlavnej podnikateľskej činnosti. Nevyhnutným predpokladom pre spokojnosť so službami v rámci facility managementu je správne nastavenie požadovaných činností s ohľadom na ciele facility managementu v súvislosti s cieľmi organizácie. Prinášame vám krátky prehľad najväčších výhod kvalitne vykonávaného facility managementu, ktorý vám radi poskytneme:

 • Optimalizácia prevádzkových nákladov budov, nehnuteľností a ich okolia
 • Upratovanie a čistenie vnútorných aj vonkajších priestorov
 • Zvýšenie efektivity vášho podnikania sústredením sa na hlavnú činnosť
 • Prehľadné reporty, v rámci ktorých získate presný prehľad o vynaložených nákladoch
 • Dohľad nad externými dodávateľmi služieb
 • Zefektívnenie celého radu rôznych procesov súvisiacich so správou budov, starostlivosťou o technické zázemie a personál.

Norma STN EN 15221 – čo je Facility management?

V zmysle normy STN EN 15221 je facility management definovaný nasledovne: „Facility management je integrácia činností v rámci organizácie na zabezpečenie a rozvoj dohodnutých služieb, ktoré podporujú a zvyšujú efektivitu vlastnej základnej činnosti.“ V rámci facility managementu ide teda o riadenie všetkých činností, ktoré sú klientom vnímané ako podporné.

Zjednodušene môžeme uviesť, že v rámci facility managementu sa dokážeme postarať o správu nehnuteľností, technickú infraštruktúru, upratovanie a čistenie, ubytovacie kapacity a rozličné priestorové služby. Facility management však nie je možné vnímať striktne len s ohľadom na nehnuteľnosti a ich technické zabezpečenie.

Nevyhnutnou súčasťou facility managementu je aj starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a ochranu pri práci, starostlivosť o výpočtové a komunikačné technológie, a tiež logistiku.

Norma STN EN 15221 prináša zjednotenie definícií a pojmov v rámci facility managementu. Uvádza tiež model facility managementu a jej hlavným cieľom je predovšetkým zlepšenie komunikácie medzi stranami dopytu a ponuky, zvýšenie efektivity procesov facility managementu a systematické zlepšovanie výstupov. Jednotná norma v oblasti facility managementu je zároveň dôležitým predpokladom pre ďalší vývoj facility managementu na území Slovenskej republiky, ale aj na území ostatných štátov EÚ.